మీ అంతర్గత సంభాషణపై శ్రద్ధ వహించండి

23 Sep

Home | Miracles | మీ అంతర్గత సంభాషణపై శ్రద్ధ వహించండి

ఈ రోజు, మన చింతలను యేసు పాదాల వద్ద వదిలేయడం మరియు (చివరకు!) సంతోషాన్ని కనుగొనడం కోసం కీర్తన 94: 18-19 పై ఒక సిరీస్‌ను ప్రారంభిస్తున్నాము.

“నాకాలు జారెనని నేననుకొనగా యెహోవా, నీ కృప నన్ను బలపరచుచున్నది. నా అంతరంగమందు విచారములు హెచ్చగా నీ గొప్ప ఆదరణ నా ప్రాణమునకు నెమ్మది కలుగ జేయుచున్నది.” కీర్తనల 94 :18-19

“నేను చెప్పినప్పుడు” … మనమందరం ఎప్పటికప్పుడు మనతోనే మాట్లాడుకుంటాం. మరియు మీ గురించి ఏమిటి, మీ అంతర్గత సంభాషణ యొక్క రహస్య ప్రదేశంలో మీరు సాధారణంగా మీరే ఏమి పునరావృతం చేస్తారు?

మనలో కొందరు మనకు,   తగినంత ప్రతిభ లేదు,తగినంతగా బహిర్ముఖం కాలేదు,తగినంత ఓపిక లేదు, తగినంత తెలివి లేదు, అని అనుకుంటాము

బహుశా మీరు ఈ తరహా విషయాలను సంవత్సరాలుగా పునరావృతం చేసి ఉండవచ్చు. కానీ దేవుడు మీతో కూడా మాట్లాడుతున్నాడు, మరియు నేడు అతని స్వరం మీలో మరింత బలంగా ప్రతిధ్వనిస్తుంది: “నా ఏకైక కుమారుడు మీ కోసం చనిపోయేంతగా మీరు విలువైనవారు. నీ పట్ల నాకున్న ప్రేమ నిన్ను అలసిపోకుండా వెంటాడేందుకు నువ్వు తగిన విలువను కలిగివున్నావు.”

మన అంతర్గత స్వీయ చర్చ మరియు మన విశ్వాసం మధ్య సంబంధం చాలా స్పష్టంగా ఉంది.  యిర్మీయాను నాతో చూడండి, అతను ఆశ కోల్పోతున్నప్పుడు ఈ నిజాయితీ, హృదయపూర్వక ప్రార్థనను ప్రార్థించాడు: “నాకు బలము ఉడిగెను అనుకొంటిని యెహోవాయందు నాకిక ఆశలు లేవనుకొంటిని. నా శ్రమను నా దురవస్థను నేను త్రాగిన మాచి పత్రిని చేదును జ్ఞాపకము చేసికొనుము. ఎడతెగక నా ఆత్మ వాటిని జ్ఞాపకము చేసికొని నాలో క్రుంగియున్నది అది నీకింకను జ్ఞాపకమున్నది గదా.” విలాపవాక్యములు 3:18-20

కానీ మనం మనతో మాట్లాడే పదాలను మార్చడానికి సమయం పడుతుందని దేవునికి తెలుసు.యిర్మీయా, అదే ప్రార్థనలో ఇలా అన్నాడు, “నేను దీని జ్ఞాపకము చేసికొనగా నాకు ఆశ పుట్టుచున్నది. యెహోవా కృపగలవాడు ఆయన వాత్సల్యత యెడతెగక నిలుచునది గనుక మనము నిర్మూలము కాకున్నవారము. అనుదినము నూతనముగా ఆయనకు వాత్సల్యత పుట్టు చున్నది నీవు ఎంతైన నమ్మదగినవాడవు. యెహోవా నా భాగమని నేననుకొనుచున్నాను ఆయనయందు నేను నమి్మక యుంచుకొనుచున్నాను.” విలాపవాక్యములు 3:21-24

మీరు ఆయనను అనుమతించినట్లయితే, ఆయన మీకు సహాయం చేస్తాడు.ఆయనతో, ఆయన మీ గురించి చెప్పేదానిలో మీరు సత్యాన్ని కనుగొంటారు మరియు విశ్వసిస్తారు!

شکر برای وجودتان!

20210728093415_6950b7da-8906-4d42-bdea-cf0dc8efa328

آیا مایل به دریافت پیغام های روزانه ی ما در جعبه ی دریافت ایمیل خود هستید؟ ثبت نام نمایید.*By subscribing, you agree to the Jesus.net terms & conditions and Privacy Statement.

Leave a Comment