దేవుడు మిమ్మల్ని నేలమీద వదిలిపెట్టడు!

24 sepp

Home | Miracles | దేవుడు మిమ్మల్ని నేలమీద వదిలిపెట్టడు!

“ నాకాలు జారెనని నేననుకొనగా యెహోవా, నీ కృప నన్ను బలపరచుచున్నది.  నా అంతరంగమందు విచారములు హెచ్చగా నీ గొప్ప ఆదరణ నా ప్రాణమునకు నెమ్మది కలుగ జేయుచున్నది.” కీర్తనలు 94:18-19

“నా కాలు జారిపోతోంది.”  క్రైస్తవ జీవితం ఒక నడక, మనం కొన్నిసార్లు పడిపోవచ్చు.

మీరు ఏ ప్రాంతాల్లో సులభంగా పడిపోతారు?

అతిగా తినడం?

ఇతరుల గురించి చెడు ప్రచారం చేయడం?

అధిక ఖర్చు?

కోపం?

లైంగిక అశుద్ధత?

మరొక వ్యసనం?

మీరు ఈ ప్రాంతాలనుదేవునికి అప్పగించవచ్చు మరియు ఆయన మిమ్మల్ని మార్చడానికి, బలోపేతం చేయడానికి మరియు పైకి ఎత్తడానికి అనుమతిస్తాడు.

మనం క్రొత్త విశ్వాసులమైనా లేదా విశ్వాసంలో స్థిరపడినవారమైనా, మనమందరం పడిపోయే ప్రమాదం ఉంది. అందుకే బైబిల్ మనకు హెచ్చరిస్తుంది: “తాను నిలుచుచున్నానని తలంచుకొనువాడు పడకుండునట్లు జాగ్రత్తగా చూచుకొనవలెను.” 1 కొరింథీయులకు 10:12

అయితే శుభవార్త, “యెహోవా అతని చెయ్యి పట్టుకొని యున్నాడు గనుక అతడు నేలను పడినను లేవలేక యుండడు.”  కీర్తనలు 37:24  మనం పడిపోవడం దేవునికి ఆశ్చర్యం కలిగించదు, మరియు మన వైఫల్యాల నుండి, ప్రతిరోజూ, మనల్ని పైకి లేపడానికి  ఆయన ఇప్పటికే అన్నింటినీ ముందే ప్రణాళిక చేసాడు.

మనం బహుశా మళ్లీ పడిపోతాము, కానీ మనం ఆయనని అంటిపెట్టుకుని ఉంటే, దేవుడు మనల్ని అక్కడ నేల మీద వదిలిపెట్టడు. బురదలో పడిన వజ్రం దాని విలువను కోల్పోదు.

“ఆరు బాధలలోనుండి ఆయన నిన్ను విడిపించునుఏడు బాధలు కలిగినను నీకు ఏ కీడును తగులదు.” యోబు 5:19   అవును, దేవుడు మిమ్మల్ని పైకి ఎత్తాలని మరియు ముందుకు సాగడానికి మీకు ఆనందం మరియు శక్తిని ఇవ్వాలని కోరుకుంటున్నాడు.

ఈ రోజు, “నా పాదం జారిపోతోంది,” “నేను పడబోతున్నాను” అని చెప్పకండి … ఇక చెప్పండి, “నీ ప్రక్కను వేయి మంది పడినను నీ కుడిప్రక్కను పదివేల మంది కూలినను అపాయము నీ యొద్దకురాదు.” కీర్తనలు  91:7

ఈ రోజు దేవుని దయ మీకు తోడుగా ఉండనివ్వండి

شکر برای وجودتان!

20210728093415_6950b7da-8906-4d42-bdea-cf0dc8efa328

آیا مایل به دریافت پیغام های روزانه ی ما در جعبه ی دریافت ایمیل خود هستید؟ ثبت نام نمایید.*By subscribing, you agree to the Jesus.net terms & conditions and Privacy Statement.

Leave a Comment