ఎల్లప్పుడూ సంతోషించండి …!

29 sep

Home | Miracles | ఎల్లప్పుడూ సంతోషించండి …!

ఈ రోజు మన కీర్తన 94: 18-19 అధ్యయనం యొక్క చివరి రోజు. ఈ రోజు మీ జీవితంలో ప్రభువు యొక్క ఆనందం మీలో నిండిఉండాలని  నింపమని నేను కోరుకుంటున్నాను!

“ నాకాలు జారెనని నేననుకొనగా యెహోవా, నీ కృప నన్ను బలపరచుచున్నది.

నా అంతరంగమందు విచారములు హెచ్చగా నీ గొప్ప ఆదరణ నా ప్రాణమునకు నెమ్మది కలుగ జేయుచున్నది.” కీర్తనలు 94:18-19

నెమ్మది కలుగ జేయుచున్నది…. “ఎల్లప్పుడును సంతోషముగా ఉండుడి.”

(1 థెస్సలొనీకయులకు 5:16)  ఇది సాధ్యమే!

దేవుడు తన సంతోషం ద్వారా మిమ్మల్ని బలోపేతం చేయాలని తీవ్రంగా కోరుకుంటున్నాడు. ఆయన మీ హృదయంలో తన పరిపూర్ణ ఆనందాన్ని మరియు మీ పెదవులపై  ఆయన చిరునవ్వును ఉంచుతాడు.

దేవుణ్ణి స్తుతించండి మరియు ఆయన సంతోషంతో నిన్ను నింపనివ్వండి …! ఆనందం ఒక శక్తివంతమైన ఆయుధం.

బైబిల్ నుండి తీసుకున్న మీ కోసం నా ప్రార్థన ఇక్కడ ఉంది: “ కాగా మీరు పరిశుద్ధాత్మశక్తి పొంది, విస్తారముగా నిరీక్షణ గలవారగుటకు నిరీక్షణకర్తయగు దేవుడు విశ్వా సము ద్వారా సమస్తానందముతోను సమాధానముతోను మిమ్మును నింపునుగాక.” రోమీయులకు 15: 13

ఈ రోజు, పరిశుద్ధాత్మ శక్తితో సంతోషంగా ఉండండి!

شکر برای وجودتان!

20210728093415_6950b7da-8906-4d42-bdea-cf0dc8efa328

آیا مایل به دریافت پیغام های روزانه ی ما در جعبه ی دریافت ایمیل خود هستید؟ ثبت نام نمایید.*By subscribing, you agree to the Jesus.net terms & conditions and Privacy Statement.

Leave a Comment