ఇది వాగ్దానం: మీరు విశ్రాంతి పొందుతారు!

15 Sep

Home | Miracles | ఇది వాగ్దానం: మీరు విశ్రాంతి పొందుతారు!

ఈ రోజు మనము  మత్తయి 11: 28-29 అధ్యయనం ఆధారంగా విశ్రాంతిని కనుగొనడం గురించి ఇది చివరి భాగం.

యేసు తన వాక్యంలో ఇలా చెప్పాడు, “ప్రయాసపడి భారము మోసికొనుచున్న సమస్త జను లారా, నా యొద్దకు రండి; నేను మీకు విశ్రాంతి కలుగ జేతును. నేను సాత్వికుడను దీనమనస్సు గలవాడను గనుక మీమీద నా కాడి ఎత్తికొని నాయొద్ద నేర్చు కొనుడి; అప్పుడు మీ ప్రాణములకు విశ్రాంతి దొరకును.” మత్తయి 11:28-29

ఇది వాగ్దానం: మీరు విశ్రాంతి పొందుతారు. మీపై ఎలాంటి భారం మోపినా లేదా మీ లోపల రగులుతున్న యుద్ధాలు ఉన్నా … దేవుడు మన బలహీనతలను మోయడానికి మానవునిగా వచ్చాడు. దేవుడే మనిషి అయ్యాడు కాబట్టి పరిష్కరించలేని మానవ సమస్య లేదు.

విశ్రాంతికి మూడు  అంశాలు ఉన్నాయి. ఇది తప్పక కనుగొనబడాలి:

మీలో: మీ చింతలకు ఇకపై మీపై, మీ ఎంపికల మీద లేదా మీ వైఖరిపై అధికారం ఉండదు.

మీతో: మీరు పరిపూర్ణంగా లేరు మరియు అన్నింటినీ మీరే మోయలేరు: దేవుడు  మీకు మార్గనిర్దేశం చేయడానికి మీతో ఉన్నాడు ….ఒక సమయంలో ఒక అడుగు.

మీ కోసం: ఉన్నత స్థాయి నుండి వచ్చే శాంతిని మీరు తెలుసుకున్న తర్వాత, మీరు ఈ శాంతికి సంబంధించిన సంబంధాలు మరియు పరిస్థితుల వైపు మరింత సౌకర్యవంతంగా సాగిపోవొచ్చు.

దైవిక విశ్రాంతిని అన్వేషించే ఈ వారం నుండి మీరు ఏమి నేర్చుకున్నారు? గత 7 రోజులుగా దేవుడు మీకు వెల్లడించిన ప్రతి విషయాన్ని వ్రాసి,  నాతో పంచుకోవాలని నేను మిమ్మల్ని ఆహ్వానిస్తున్నాను.

شکر برای وجودتان!

20210728093415_6950b7da-8906-4d42-bdea-cf0dc8efa328

آیا مایل به دریافت پیغام های روزانه ی ما در جعبه ی دریافت ایمیل خود هستید؟ ثبت نام نمایید.*By subscribing, you agree to the Jesus.net terms & conditions and Privacy Statement.

Leave a Comment