Miracles

Home | Miracles | Page 2

ఆయన ప్రేమ మీకు ఆనందాన్ని ఇస్తుంది

కీర్తనలు  94: 18-19 పై మనము మా అధ్యయనాన్ని కొనసాగిస్తున్నాము, ఈ రోజు దేవుడు మీకు ఇవ్వాలనుకుంటున్న ఆనందం గురించి చర్చిస్తాము. “ నాకాలు జారెనని నేననుకొనగా యెహోవా, నీ కృప నన్ను బలపరచుచున్నది. నా అంతరంగమందు విచారములు హెచ్చగా నీ గొప్ప ఆదరణ నా ప్రాణమునకు నెమ్మది కలుగ జేయుచున్నది.” కీర్తనలు 94:18-19 “నీ కృప, ప్రభూ” … దేవుడు నిన్ను ఎప్పుడూ ప్రేమిస్తూనే ఉన్నాడు. మీరు పుట్టకముందే, దేవుడు నిన్ను ప్రేమించాడు మరియు మీ కోసం ఇప్పటికే అద్భుతమైన ప్రణాళికలను కలిగి ఉన్నాడు. ఆయన వాక్యం మనకు చెప్పేది, “అయితే దేవుడు మనయెడల తన ప్రేమను వెల్లడిపరచుచున్నాడు; ఎట్లనగా మనమింకను పాపులమై యుండగానే క్రీస్తు మనకొరకు చనిపోయెను.” రోమీయులకు 5:8 దేవుడు నిన్ను ప్రేమిస్తున్నాడు … ఆయన తన ప్రేమ చివరలో ఒక ఆశ్చర్యార్థక బిందువును ఉంచాడు.సిలువ  అనేది అన్ని ప్రశ్నార్థకాల ముందు ఉన్న దివ్య ఆశ్చర్యార్థక స్థానం! మీ సంబంధాల గురించి మీ ఆందోళనలలో ఆయన ప్రేమ ఉంది. ఆయన నిన్ను ప్రేమిస్తాడు మరియు నిన్ను తన చేతుల్లోకి తీసుకుంటాడు. మీ ఆర్థిక చింతల మధ్య ఆయన ప్రేమ ఉంది. ఆయన నిన్ను ప్రేమిస్తాడు మరియు మీ అవసరాలను తీరుస్తాడు. మీ శారీరక చింతలలో ఆయన ప్రేమ ఉంది. ఆయన  నిన్ను ప్రేమిస్తాడు మరియు నిన్ను పైకి లేపుతాడు. మీ కుటుంబం గురించి మీ ఆందోళనలో ఆయన  ప్రేమ ఉంది. ఆయన నిన్ను ప్రేమిస్తాడు మరియు మీ ప్రియమైన వారిని జాగ్రత్తగా చూసుకుంటాడు. ఆయన  ప్రేమ మీకు ఆనందాన్ని ఇస్తుంది….

దేవుడు మిమ్మల్ని నేలమీద వదిలిపెట్టడు!

“ నాకాలు జారెనని నేననుకొనగా యెహోవా, నీ కృప నన్ను బలపరచుచున్నది.  నా అంతరంగమందు విచారములు హెచ్చగా నీ గొప్ప ఆదరణ నా ప్రాణమునకు నెమ్మది కలుగ జేయుచున్నది.” కీర్తనలు 94:18-19 “నా కాలు జారిపోతోంది.”  క్రైస్తవ జీవితం ఒక నడక, మనం కొన్నిసార్లు పడిపోవచ్చు. మీరు ఏ ప్రాంతాల్లో సులభంగా పడిపోతారు? అతిగా తినడం? ఇతరుల గురించి చెడు ప్రచారం చేయడం? అధిక ఖర్చు? కోపం? లైంగిక అశుద్ధత? మరొక వ్యసనం? మీరు ఈ ప్రాంతాలనుదేవునికి అప్పగించవచ్చు మరియు ఆయన మిమ్మల్ని మార్చడానికి, బలోపేతం చేయడానికి మరియు పైకి ఎత్తడానికి అనుమతిస్తాడు. మనం క్రొత్త విశ్వాసులమైనా లేదా విశ్వాసంలో స్థిరపడినవారమైనా, మనమందరం పడిపోయే ప్రమాదం ఉంది. అందుకే బైబిల్ మనకు హెచ్చరిస్తుంది: “తాను నిలుచుచున్నానని తలంచుకొనువాడు పడకుండునట్లు జాగ్రత్తగా చూచుకొనవలెను.” 1 కొరింథీయులకు 10:12 అయితే శుభవార్త, “యెహోవా అతని చెయ్యి పట్టుకొని యున్నాడు గనుక అతడు నేలను పడినను లేవలేక యుండడు.”…

మీ అంతర్గత సంభాషణపై శ్రద్ధ వహించండి

ఈ రోజు, మన చింతలను యేసు పాదాల వద్ద వదిలేయడం మరియు (చివరకు!) సంతోషాన్ని కనుగొనడం కోసం కీర్తన 94: 18-19 పై ఒక సిరీస్‌ను ప్రారంభిస్తున్నాము. “నాకాలు జారెనని నేననుకొనగా యెహోవా, నీ కృప నన్ను బలపరచుచున్నది. నా అంతరంగమందు విచారములు హెచ్చగా నీ గొప్ప ఆదరణ నా ప్రాణమునకు నెమ్మది కలుగ జేయుచున్నది.” కీర్తనల 94 :18-19 “నేను చెప్పినప్పుడు” … మనమందరం ఎప్పటికప్పుడు మనతోనే మాట్లాడుకుంటాం. మరియు మీ గురించి ఏమిటి, మీ అంతర్గత సంభాషణ…

ముగింపు ప్రారంభం అయితే

నేను దేవునితో ప్రశాంతంగా ఉన్నప్పుడు, యేసు నా కోసం ఏమి చేశాడో నేను ఆలోచిస్తున్నప్పుడు, కొన్నిసార్లు నేను ఆశ్చర్యపోతున్నాను, “అయితే దేవుడా, యేసు ఎందుకు ఇంత దారుణమైన రీతిలో చనిపోయి బాధపడాల్సి వచ్చింది?” బైబిల్ ప్రశ్నను విభిన్నంగా అడుగుతుంది: “క్రీస్తు ఈలాగు శ్రమపడి తన మహిమలో ప్రవేశించుట అగత్యము కాదా అని వారితో చెప్పి..” లూకా 24:26 అవును, ఆయన  ఈ భయంకరమైన బాధను భరించాల్సి వచ్చింది. ఎందుకు? ఎందుకంటే ఆయన మరణం, ఆయన లక్ష్యం నెరవేర్పు, మనల్ని దేవుని కుమారులుగా మరియు కుమార్తెలుగా చేస్తుంది …! ఎందుకంటే ఆయన మరణం జీవిత శక్తి – నిత్య జీవితం-ఏమీ మరియు ఎవరూ దానితో పోల్చలేరు. అందువలన, యేసు జీవిత ముగింపు ఆయనతో మన జీవిత ప్రారంభాన్ని సూచిస్తుంది …! కాబట్టి, మీరు పరిత్యాగ సమయాల్లో కూడా వెళ్లాల్సి వచ్చినప్పుడు, దీని గురించి ఆలోచించండి: గొంగళి పురుగులాగే,…

మీ జీవితం నిర్మాణంలో ఉందా?

మీ గురించి నాకు తెలియదు, కానీ చాలా సార్లు, నేను రోడ్డుపై నిర్మాణాన్ని ఎదుర్కొన్నప్పుడు, అది నాకు చాలా చిరాకు కలిగిస్తుంది. దాని వలన సమయం కోల్పోతాను  ఎందుకంటే వాహనాలు నెమ్మదించడం వల్ల. అయితే, మీరు దాని గురించి కొంచెం ఎక్కువగా ఆలోచిస్తే, మనకు మంచి, రంధ్రాలు లేదా అసహ్యకరమైన గడ్డలు లేని మృదువైన రోడ్లను ఇవ్వడానికి రహదారి పని ఉంది … చివరికి, నిర్మాణం మరింత సులభంగా నడపడానికి  మనకు వీలు కల్పిస్తుంది. రహదారి మరింత ఆహ్లాదకరంగా మారుతుంది. అదే సమాంతరాన్ని మన జీవితాలతో పోల్చవచ్చు: మనమందరం మన జీవితంలో “నిర్మాణ” కాలాలను అనుభవిస్తాము … దేవుడు మనపై లోతుగా పనిచేసినట్లు అనిపించే సమయాలు. ఆయన మన హృదయాలను ఆకృతి చేస్తాడు మ. ఖచ్చితంగా, ఇది ప్రస్తుతానికి కష్ఠంగానే అనిపించవొచ్చు, కానీ అది మనల్ని మరింత మెరుగ్గా, మరింత నిరోధకతను, బలంగా చేయడానికి … మేము బైబిల్‌లో చదువుతాము, “అంతే కాదు; శ్రమ ఓర్పును, ఓర్పు పరీక్షను, పరీక్ష నిరీక్షణను కలుగజేయునని యెరిగి  శ్రమలయందును అతిశయపడు దము.”  రోమీయులకు 5:3-4 ఈ శిక్షణా సమయాలు,…

మిమ్మల్ని కదిలించలేని లంగరు ⚓

టైటానిక్  షిప్  యొక్క లంగరు‌ను మీరు ఎప్పుడైనా చూశారా? ఇది ఆకట్టుకుంటుంది! ఇలాంటి లంగర్లు ఒకదానిపై ఒకటి నిలబడి ఉన్న చాలా మంది పురుషుల కంటే అపారమైనవి, పొడవుగా ఉంటాయి. ఉదాహరణకు టైటానిక్ ప్రధాన లంగరు బరువు 15 టన్నుల కంటే ఎక్కువ!  లంగరు‌ను విసిరినప్పుడు ఓడను  ఎవరూ తరలించలేరు … ఒక లంగరు  గురించి కూడా బైబిల్ చెబుతుంది, “ఈ నిరీక్షణ నిశ్చలమును, స్థిరమునై, మన ఆత్మకు లంగరువలెనుండి తెరలోపల ప్రవేశించుచున్నది.” హెబ్రీయులకు 6:19 ఈ లంగరు… నిన్ను ఎన్నటికీ విఫలం చేయదు, ప్రతి తుఫానును ఎదుర్కోవడంలో మీకు సహాయం చేస్తుంది, అది ఏమైనప్పటికీ, నిన్ను కదిలించలేని ఆశ, ఏదైనా భూసంబంధమైన మద్దతు కంటే చాలా స్థిరంగా ఉంటుంది. ఒకవేళ, తుఫాను వచ్చినప్పుడు, మన మొదటి ప్రతిచర్య ప్రతి వైపు పరుగులు తీయడం మరియు భయపడటం, మనం తప్పించుకునే అవకాశాలు తక్కువ. అయితే, మనము ఈ “ఖచ్చితంగా మరియు స్థిరమైన” లంగర్‌లో దాక్కుంటే, మనము చాలా సురక్షితంగా ఉంటాము. మీ జీవితంలో బలమైన గాలి…

ఆయన్ని మీ దృష్టి నుండి బయటకు రానివ్వవద్దు

మీరు ఎప్పుడైనాఎవరినైన మీ దృష్టి నుండి బయటకు పంపించారా? ఉదాహరణకు, మీరు షాపింగ్ చేస్తున్నారు, అకస్మాత్తుగా, మీ చిన్న పిల్లవాడు అదృశ్యమయ్యాడు … భయాందోళన చెందుతుంది! మీరు చివరకు మిఠాయి నడవలో అతడిని కనుగొన్నారు … ఎంత తెలివైన దాపరి ప్రదేశం! ఇది మీకు ఎప్పుడైనా జరిగితే, మీ చిన్నారి ఎక్కడ ఉన్నారో తెలియని తీవ్రమైన భయం మీకు బాగా తెలిసినది, ఎందుకంటే మీరు అతన్ని కొన్ని సెకన్ల పాటు మీ దృష్టి నుండి బయటకు పంపించారు. ఇలాంటి మరొకరు ఉన్నారు … మీరు ఆయన దృష్టిని కోల్పోతే, అది తరచుగా మీ జీవితంలో భయం లేదా అభద్రతకు దారితీస్తుంది … అది యేసు!…

ఓడిపోవద్దు

ఇంటర్నెట్‌లో నేను ఎప్పటికప్పుడు చూసే ఒక చిత్రం ఉంది, నేను చూడటం ఇష్టపడతాను … అద్దంలో తనను తాను చూసుకునే పిల్లి. ఆసక్తికరమైన విషయం ఏమిటంటే అద్దం ప్రతిబింబంలో … పిల్లిని చూడటం కంటే … మనం సింహాన్ని చూస్తాము! ఈ చిత్రం నన్ను ఎంతగానో ప్రోత్సహిస్తుంది! ఇది నన్ను ఆలోచించేలా చేస్తుంది, “నేను భయపడే చిన్న పిల్లి కాదు … నేను సింహం!” నా సవాళ్ల నేపథ్యంలో, “నేను ఓడిపోను! అవును, ఈ విచారణ తీవ్రంగా ఉంది, కానీ నేను ఓడిపోను! “ ఈ రోజు మీకు ఇది నా ప్రోత్సాహం … ఓడిపోకండి! నిన్ను దుఃఖాన్ని  అనుభవిస్తున్నారా … విడిపోవడం లేదా తీవ్రమైన కుటుంబ సంఘర్షణ అనుభవిస్తున్నారా బహుశా మీరు  వ్యసనంతో పోరాడుతున్నారా మీరు ఏమి ఎదుర్కొంటున్నారో నాకు తెలియకపోయినా, నేను మీకు చెప్తాను: ఓడిపోవద్దు,…

మీరు అగ్నిమధ్యను వెళ్తున్నారా?

మీరు ప్రస్తుతం ఏమి అనుభవిస్తున్నారో నాకు తెలియదు … కానీ ఈరోజు ప్రత్యేకంగా మిమ్మల్ని ప్రోత్సహించాలనుకుంటున్నాను. మీరు ఏ పరీక్షను ఎదుర్కొంటున్నప్పటికీ, ధృడంగా ఉండండి, ఎందుకంటే మీ కథ విలువైనది. పరీక్షలు కొన్నిసార్లు చాలా తీవ్రంగా లేదా చాలా కష్టంగా ఉన్నప్పటికీ, మీరు నిప్పును ఎదుర్కొంటున్నట్లు అనిపించినప్పటికీ, మీ పరీక్షలు మీ అత్యంత అందమైన సాక్ష్యాలుగా మారతాయి. చాలా మంది జీవితాలు దీనికి సాక్ష్యమిస్తున్నాయి …! జాయిస్ మేయర్‌ని చూడండి: ఒక యువతి తన తండ్రిచే లైంగికంగా, మానసికంగా, భావోద్వేగంగా మరియు మాటలతో హింసించబడి, ఆమె ప్రపంచ ప్రఖ్యాత టీచర్ మరియు ప్రోత్సాహకర్తగా మారింది!…

ఇది వాగ్దానం: మీరు విశ్రాంతి పొందుతారు!

ఈ రోజు మనము  మత్తయి 11: 28-29 అధ్యయనం ఆధారంగా విశ్రాంతిని కనుగొనడం గురించి ఇది చివరి భాగం. యేసు తన వాక్యంలో ఇలా చెప్పాడు, “ప్రయాసపడి భారము మోసికొనుచున్న సమస్త జను లారా, నా యొద్దకు రండి; నేను మీకు విశ్రాంతి కలుగ జేతును. నేను సాత్వికుడను దీనమనస్సు గలవాడను గనుక మీమీద నా కాడి ఎత్తికొని నాయొద్ద నేర్చు కొనుడి; అప్పుడు మీ ప్రాణములకు విశ్రాంతి దొరకును.” మత్తయి 11:28-29 ఇది వాగ్దానం: మీరు విశ్రాంతి పొందుతారు. మీపై ఎలాంటి భారం మోపినా లేదా మీ లోపల రగులుతున్న యుద్ధాలు ఉన్నా … దేవుడు మన బలహీనతలను మోయడానికి మానవునిగా వచ్చాడు. దేవుడే మనిషి అయ్యాడు కాబట్టి పరిష్కరించలేని మానవ సమస్య లేదు. విశ్రాంతికి మూడు  అంశాలు ఉన్నాయి. ఇది తప్పక కనుగొనబడాలి: మీలో: మీ చింతలకు ఇకపై మీపై, మీ ఎంపికల మీద లేదా మీ వైఖరిపై అధికారం ఉండదు. మీతో: మీరు పరిపూర్ణంగా లేరు మరియు అన్నింటినీ మీరే మోయలేరు: దేవుడు  మీకు మార్గనిర్దేశం చేయడానికి మీతో ఉన్నాడు ….ఒక సమయంలో ఒక అడుగు. మీ కోసం: ఉన్నత స్థాయి నుండి వచ్చే శాంతిని మీరు తెలుసుకున్న తర్వాత, మీరు ఈ శాంతికి సంబంధించిన సంబంధాలు మరియు పరిస్థితుల వైపు మరింత సౌకర్యవంతంగా సాగిపోవొచ్చు. దైవిక…