యేసు నా కొరకు విజ్ఞాపనము చేస్తున్నాడా?

02 Oct (1)

Home | Miracles | యేసు నా కొరకు విజ్ఞాపనము చేస్తున్నాడా?

నన్ను నిత్యం ఓదార్చే ఒక ఆలోచన ఉంది, ప్రత్యేకించి ఈ కలవరపెట్టే మహమ్మారి సమయంలో, మరియు ఈరోజు కూడా మిమ్మల్ని తీవ్రంగా ప్రోత్సహించాలని నేను ప్రార్థిస్తున్నాను. ఈ ఆలోచన ఏమిటంటే, యేసు నా కోసం విజ్ఞాపనము చేస్తున్నాడు .బైబిల్ దీనిని రోమా పత్రిక 8:34 లో ధృవీకరిస్తుంది: “శిక్ష విధించువాడెవడు? చనిపోయిన క్రీస్తుయేసే; అంతే కాదు, మృతులలోనుండి లేచినవాడును దేవుని కుడి పార్శ్వమున ఉన్నవాడును మనకొరకు విజ్ఞాపనము కూడ చేయువాడును ఆయనే.”

మనకు సహాయం అవసరమైనప్పుడు, మన విలువైన రక్షకుడైన యేసు తండ్రి ముందు నిలబడి మనకు అనుకూలంగా మనవి చేస్తున్నాడని తెలుసుకోవడం ఓదార్పునిస్తుంది! మన కొరకు, మన ఎదుగుదల కొరకు మరియు మన స్వస్థత కొరకు ఆయన మనస్పూర్తిగా ప్రార్థిస్తూ మన కొరకు విజ్ఞాపనము వహిస్తాడు.

ఈ వాస్తవికత నాకు ఓదార్పునిస్తుంది, ఎందుకంటే నేను ఎప్పుడూ ఒంటరిగా ఉండలేనని ఖచ్చితంగా తెలుసుకోగలను … నన్ను తన కంటికి చిక్కనివ్వని మరియు నాకు సహాయం అవసరమైన ప్రతిసారీ అదృశ్య ప్రాంతాల్లో నన్ను చూస్తున్నారు … నన్ను రక్షించడానికి, ఆశీర్వాదాలను విడుదల చేయడానికి, తద్వారా నేను ప్రోత్సహించబడతాను మరియు బలపడుతాను

ఆయన మీ కోసం కూడా ఇలా చేస్తాడు, యేసు మిమ్మల్ని చూస్తున్నాడు, మరియు ఆయన మీ కోసం విజ్ఞాపనము చేస్తున్నాడు. దేవుని కుమారుడు నిన్ను ప్రేమిస్తున్నాడు మరియు ఈ రోజు మీ కోసం హృదయపూర్వకంగా ప్రార్థిస్తున్నాడు.

మీకు అనుకూలంగా ఆయన సహాయం చేస్తాడు, ఎందుకంటే యేసు మీ కోసం  విజ్ఞాపనము  చేయడానికి ఎల్లప్పుడూ ఉన్నాడు!

شکر برای وجودتان!

20210728093415_6950b7da-8906-4d42-bdea-cf0dc8efa328

آیا مایل به دریافت پیغام های روزانه ی ما در جعبه ی دریافت ایمیل خود هستید؟ ثبت نام نمایید.*By subscribing, you agree to the Jesus.net terms & conditions and Privacy Statement.

Leave a Comment