మీలో ఆందోళన గొప్పదా?

27 sep

Home | Miracles | మీలో ఆందోళన గొప్పదా?

ఈ రోజు, మనము  కీర్తనలు  94: 18-19పై మా ప్రత్యేక అధ్యయనాన్ని కొనసాగిస్తున్నాము.

“ నాకాలు జారెనని నేననుకొనగా యెహోవా, నీ కృప నన్ను బలపరచుచున్నది.

నా అంతరంగమందు విచారములు హెచ్చగా నీ గొప్ప ఆదరణ నా ప్రాణమునకు నెమ్మది కలుగ జేయుచున్నది.” కీర్తనలు 94:18-19

“నా అంతరంగమందు విచారములు హెచ్చగా”….ప్రతికూల ఆలోచనలు కొన్నిసార్లు మీ మనస్సులో పరుగెత్తుతాయా? మీరు సమస్యను ప్రతి విధంగా పరిశీలిస్తారు కానీ ఇప్పటికీ పరిష్కారం కనుగొనలేకపోతున్నారా?

దేవుడు తన పిల్లలకు చేసే అద్భుతమైన వాగ్దానం ఇక్కడ ఉంది, “ఆయన మిమ్మునుగూర్చి చింతించుచున్నాడు గనుక మీ చింత యావత్తు ఆయనమీద వేయుడి.” 1 పేతురు 5:7

మీరు మీలాగే దేవునికి దగ్గరరావచ్చు, మీరు ఏ స్థితిలో ఉన్నా సరే … మీరు చాలా కష్టపడి ఆయన  పాదాల వద్ద మీ ఆందోళనలను బాధాకరంగా వేసినా, లేదా వాటిని ఆయనపై వేయండి, ఇది తెలుసుకోండి: దేవుడు వాటిని స్వీకరిస్తాడు! మీ ఆందోళనలతో ఆయన వద్దకు రండి ఎందుకంటే ఆయన మీ కోసం శ్రద్ధ వహిస్తాడు. ఆయన మీ సమస్యలకు పరిష్కారం కలిగి ఉన్నాడు, ఎందుకంటే ఆయన స్వయంగా, పరిష్కారం.

ఆందోళనతో నిండిన హృదయం స్థానంలో, సంతోషంతో నిండిన హృదయం, ఆనందంతో నిండినది, : ఇది ప్రభువు మీకు ప్రతిపాదిస్తున్న మార్పిడి! దేవునికి మహిమ …!

ఈరోజు, దేవునికి దగ్గరవ్వాలని నేను మిమ్మల్ని ఆహ్వానిస్తున్నాను, మీ ఆత్రుతలను హృదయపూర్వకంగా విశ్వసించండి మరియు బదులుగా ఆయన ఆనందం మరియు జ్ఞానం కోసం ఆయనను అడగండి.

మనం కలిసి ప్రార్థిద్దాం … “ప్రభూ, నాలో ఆందోళన ఎక్కువ కావాలని నేను కోరుకోను. నేనుచింత యావత్తు నీ మీద వేస్తాను. నేను మీ పాదాల వద్ద అన్ని ఉంచాను. నేను మీ చేతుల్లోకి ప్రతిదీ విడుదల చేస్తాను. మీ నుండి ప్రస్తుతం నేను పొందుతున్న శాంతి మరియు ప్రశాంతతకు ధన్యవాదాలు. మీ దయగల ఉనికితో నన్ను నిలబెట్టినందుకు ధన్యవాదాలు. యేసు నామంలో, ఆమేన్.”

شکر برای وجودتان!

20210728093415_6950b7da-8906-4d42-bdea-cf0dc8efa328

آیا مایل به دریافت پیغام های روزانه ی ما در جعبه ی دریافت ایمیل خود هستید؟ ثبت نام نمایید.*By subscribing, you agree to the Jesus.net terms & conditions and Privacy Statement.

Leave a Comment