మీరు క్రీస్తులో ప్రతిదీ కలిగి ఉన్నారు!

06 Oct

Home | Miracles | మీరు క్రీస్తులో ప్రతిదీ కలిగి ఉన్నారు!

ఈ సంవత్సరం మరియు ప్రతి సంవత్సరం, క్రైస్తవులు క్రీస్తు పునరుత్థానాన్ని గుర్తుంచుకోవడానికి ఈస్టర్ జరుపుకుంటారు. కానీ ఈ సంవత్సరం, ముఖ్యంగా మహమ్మారి వెలుగులో, మనము యేసు మరణం మరియు పునరుత్థానాన్ని మరింత గట్టిగా మరియు మరింత ధైర్యంగా ప్రకటిస్తున్నాము! యోహాను 11:25 లో యేసు మనకు స్పష్టంగా చెప్పినట్లుగా యేసు పునరుత్థానం మరియు జీవితం.

మన కోసం యేసు  తన జీవితాన్ని త్యాగం చేయడం గురించి ఆలోచించినప్పుడు, తండ్రి అయిన దేవుడు తన ఏకైక కుమారుడి జీవితాన్ని మనకోసం మార్చుకోవడానికి దారి తీసిన అత్యంత అందమైన ప్రేమ కథను మనం అర్థం చేసుకోవడం మొదలుపెట్టాము.

మనలను  రక్షించడానికి యేసు ఏమి భరించాడో బైబిల్ చెబుతుంది: “మన యతిక్రమక్రియలనుబట్టి అతడు గాయపరచ బడెను మన దోషములనుబట్టి నలుగగొట్టబడెను మన సమాధానార్థమైన శిక్ష అతనిమీద పడెను అతడు పొందిన దెబ్బలచేత మనకు స్వస్థత కలుగు చున్నది. మనమందరము గొఱ్ఱలవలె త్రోవ తప్పిపోతివిు మనలో ప్రతివాడును తనకిష్టమైన త్రోవకు తొలిగెను యెహోవా మన యందరి దోషమును అతనిమీద మోపెను. అతడు దౌర్జన్యము నొందెను బాధింపబడినను అతడు నోరు తెరవలేదు వధకు తేబడు గొఱ్ఱపిల్లయు బొచ్చు కత్తిరించువానియెదుట గొఱ్ఱయు మౌనముగా నుండునట్లు అతడు నోరు తెరువలేదు.” యెషయా 53:5-7

బహుశా కొన్నిసార్లు మీరు దేవుని అనంతమైన బహుళ కృపను స్వీకరించడానికి అనుమతించరు … అలా అయితే, గుర్తుంచుకోండి, ఎందుకంటే యేసు శిలువపై మరణించే వరకు కూడా విధేయుడయ్యాడు…ఆయన మీకు  తండ్రికి అపరిమిత ప్రాప్తి ఇచ్చాడు!

యేసు మీ కోసం, నా కోసం చేసిన ప్రతిదాన్ని పరిగణనలోకి తీసుకొని ఆనందంతో నిండి ఉండండి!

  • మీరుమీ తలని మళ్లీ పైకి ఎత్తడానికి ఆయన గొప్ప అవమానాలు అనుభవించాడు. (యెషయా 53:3-10)
  • ఆయనపాపం యొక్క శక్తిని నాశనం చేశాడు: మీరు పాపపు బానిసత్వం నుండి విముక్తి పొందారు మరియు రక్షణ పొందగలరు. (యోహాను 8:36)
  • మీసృష్టికర్తతో మిమ్మల్ని సమాధానపరచడానికి ఆయన తన తండ్రి నుండి వేరు చేయబడ్డాడు.(హెబ్రీయులకు 10:19-22)
  • మీకుశాశ్వత జీవితాన్ని ఇవ్వడానికి ఆయన మరణాన్ని జయించాడు. (రోమీయులకు 6:23)

మీకు క్రీస్తులో ప్రతిదీ ఉంది: శాంతి, స్వేచ్ఛ, క్షమాపణ, విజయం మరియు శాశ్వతమైన జీవితం!

 యేసు  పునరుత్థాన్ని జరుపుకోవడానికి నేను మిమ్మల్ని ఆహ్వానిస్తున్నాను, ఈస్టర్ లేదా కొన్ని ఆదివారాలలో మాత్రమే కాదు, ప్రతిరోజూ! మీరు సమృద్ధిగా జీవితాన్ని గడపడానికి మీపై ప్రేమతో ఆయన భరించిన ప్రతిదానికీ ఆయనకు ధన్యవాదాలు. (యోహాను 10:10)

మీ జీవితాన్ని పూర్తిగా  సమృద్ధిగా జీవించండి!

شکر برای وجودتان!

20210728093415_6950b7da-8906-4d42-bdea-cf0dc8efa328

آیا مایل به دریافت پیغام های روزانه ی ما در جعبه ی دریافت ایمیل خود هستید؟ ثبت نام نمایید.*By subscribing, you agree to the Jesus.net terms & conditions and Privacy Statement.

Leave a Comment