మీకు మద్దతు అవసరమా?

26 sep

Home | Miracles | మీకు మద్దతు అవసరమా?

“ నాకాలు జారెనని నేననుకొనగా యెహోవా, నీ కృప నన్ను బలపరచుచున్నది.
నా అంతరంగమందు విచారములు హెచ్చగా నీ గొప్ప ఆదరణ నా ప్రాణమునకు నెమ్మది కలుగ జేయుచున్నది.” కీర్తనలు 94:18-19

మీ గతాన్ని కొన్ని క్షణాలపాటు ప్రతిబింబించేలా నేను మిమ్మల్ని ఆహ్వానిస్తున్నాను … ప్రతిసారి మీరు బాధాకరమైన మరియు కష్టమైన విచారణను ఎదుర్కొన్నప్పుడు, దాని నుండి బయటపడటానికి మీకు ఏది సహాయపడింది? చాలా మంది , మీరు దేవుణ్ణి చుట్టుముట్టారు మరియు సమర్థించబడ్డారనే వాస్తవం, మరియు బహుశా ప్రియమైనవారు కూడా తేడాను కలిగించారని నేను ఆశిస్తున్నాను.

బైబిల్ చెబుతోంది, “వారు పడిపోయినను ఒకడు తనతోడివానిని లేవనెత్తును; అయితే ఒంటరిగాడు పడిపోయినయెడల వానికి శ్రమయే కలుగును, వాని లేవనెత్తువాడు లేక పోవును.” ప్రసంగి 4:10

మీరు ఎలాంటి విచారణలో ఉన్నా, నేను మిమ్మల్ని ప్రోత్సహిస్తున్నాను:  మీరు ఒంటరిగా లేరు, యేసు అక్కడ ఉన్నాడు. ఆయన మిమ్మల్ని పైకి లేపుతున్నాడు. ఆయన మీ తలను పైకి లేపాడు. యుగ సమాప్తి వరకు కూడా ఆయన ఎల్లప్పుడూ మీతో ఉంటాడు.

నిజం ఏమిటంటే, దేవుని హృదయం ఆయన మద్దతు మరియు బలం అయితే మాత్రమే మనిషి హృదయం విశ్రాంతి తీసుకోగలదు. “నేను నీతో చెప్పియున్నాను నీకు తోడైయున్నాను భయపడకుము నేను నీ దేవుడనై యున్నాను దిగులుపడకుము నేను నిన్ను బలపరతును నీకు సహాయము చేయువాడను నేనే నీతియను నా దక్షిణహస్తముతో నిన్ను ఆదుకొం దును.” యెషయా  41:10

ఒంటరిగా మీ హృదయాన్ని నిలబెట్టుకోగల వ్యక్తి చేతుల్లో మీ జీవితాన్ని అప్పగించండి!

شکر برای وجودتان!

20210728093415_6950b7da-8906-4d42-bdea-cf0dc8efa328

آیا مایل به دریافت پیغام های روزانه ی ما در جعبه ی دریافت ایمیل خود هستید؟ ثبت نام نمایید.*By subscribing, you agree to the Jesus.net terms & conditions and Privacy Statement.

Leave a Comment