దేవుని హస్తం మనకంటే చాలా పెద్దది

1 Aug

Home | Miracles | దేవుని హస్తం మనకంటే చాలా పెద్దది

“….నీకు తోడైయున్నాను భయపడకుము నేను నీ దేవుడనై యున్నాను దిగులుపడకుము నేను నిన్ను బలపరతును నీకు సహాయము చేయువాడను నేనే నీతియను నా దక్షిణహస్తముతో నిన్ను ఆదుకొం దును. ” యెషయా 41 : 10

నీ చేతి చాలా చిన్నద కాని ప్రభువు చెయ్యి అపారమైనదని తెలుసుకోండి!

ప్రభువు చేయి నిన్ను:

  1. రక్షించును( కీర్తనలగ్రంథము  34:7)
  2. ఆశీర్వదించును(ఆదికాండము 12:2)
  3. ఓదారుస్తుంది( 2 కొరింథీయులకు 1:3-4)
  4. పైకి ఎత్తును(కీర్తనలగ్రంథము 3:3)
  5. శత్రువును  ఆపును ( 2 సమూయేలు 22:49)

అతని శక్తివంతమైన మరియు విజయవంతమైన చేతిలో విశ్వాసం కలిగి ఉండండి. అతని దైవిక రక్షణ మరియు సమృద్ధిని పట్టుకోండి. విశ్వాసం ద్వారా అవి మీవి, యేసు సిలువపై చెల్లించిన ధరకు కృతజ్ఞతలు!

شکر برای وجودتان!

20210728093415_6950b7da-8906-4d42-bdea-cf0dc8efa328

آیا مایل به دریافت پیغام های روزانه ی ما در جعبه ی دریافت ایمیل خود هستید؟ ثبت نام نمایید.*By subscribing, you agree to the Jesus.net terms & conditions and Privacy Statement.

Leave a Comment